ZALOGUJ SIĘ

Zarejestruj się!
Zapomniałem hasła!

NASZ ADRES

Szkoła Podstawowa

 

• ul. Płocicz 11

• 89-430 Kamień Krajeński

• tel. (052) 3-88-65-61

POGODA

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Statut szkoły Drukuj
Redaktor: admin   
18.01.2009.

 

 

 

 

 

STATUT SZEŚCIOLETNIEJ

 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W PŁOCICZU

 

 

 

 

 

 

Nazwa szkoły

 

& l

 

1. Szkoła Podstawowa w Płociczu.

 

 

& 2

 

1. Ustalona nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy.

 

 

Inne informacje o szkole

 

& 3

 

1. Organem prowadzącym szkołę jest Rada Miejska w Kamieniu Krajeńskim.

2. Cykl kształcenia w szkole trwa 6 lat.

 

 

Cele i zadania szkoły

 

& 4

 

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności:

    1. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa                 ukończenia szkoły podstawowej.

2. Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

3. Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

4. Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychicznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szkoła respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12.1.L1.989r.

5. Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szkoła organizuje naukę religii zgodnie z ich życzeniem w myśl art. 12, 13 Ustawy oraz Instrukcji MEN z dnia 24.08.1990r.

6. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez umożliwienie korzystania z porad i form pracy poradni wychowawczo - zawodowych, psychologiczno - pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Umożliwia pobieranie nauki uczniom niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi oraz ich predyspozycjami.

8. Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

9. Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez optymalizację bazy lokalowej oraz udostępnienie zbiorów biblioteki szkolnej.

10. W szczególnych wypadkach, szkoła może umożliwić uczniowi korzystanie z indywidualnego toku nauczania zgodnie z zarządzeniem MENiS z dnia 19.12.2001r.      art. l poz. 6 Ustawy.

 

 

 

Zakres i sposoby realizacji zadań opiekuńczych szkoły

 

 

& 5

 

 

Szkoła realizuje zadania opiekuńcze, odpowiednie do wieku uczniów i ich potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem   obowiązujących w szkołach   ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

 

1.  Sprawowanie opieki nad uczniem przebywającym w szkole podczas zajęć

     obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych poprzez:

 

a/ systematyczną kontrolę miejsc, gdzie prowadzi się zajęcia, usuwanie zagrożeń

b/ kontrolę obecności uczniów w szkole

c/ wdrażanie uczniów do przestrzegania regulaminów pracowni istniejących w szkole

d/ dobrą organizację zajęć wychowania fizycznego, czuwanie nad bezpieczeństwem w trakcie posługiwania się sprzętem sportowym

e/ aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw między lekcyjnych zgodnie z wytycznymi z dnia 30.10.1981r.

f/ zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.

 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę dotyczą:

 

a/ przepisów prowadzenia grup wycieczkowych /wycieczki lokalne, imprezy turystyczne, jeden opiekun na 15 uczniów/

b/ uzyskanie zgody rodziców ucznia

c/ ścisłego przestrzegania przepisów dotyczących kąpieli w myśl zarządzenia MEN

d/ miejscem zbiórki wspólnego odjazdu i przyjazdu uczniów z wycieczki jest budynek lub teren szkoły.

 

3. Aktywne pełnienie dyżurów w czasie przerw między lekcyjnych polega na bezwzględnym zdyscyplinowaniu nauczyciela dyżurującego i pełnej odpowiedzialności za zdrowie i życie dziecka / wg ustalonego harmonogramu /.

 

4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów z chwilą rozpoczęcia zajęć edukacyjnych do momentu ich zakończenia.                                                                         

   W przypadku dłuższej nieobecności nauczyciela zostaje czasowo zmieniony plan zajęć , o którym  uczniowie zostają poinformowani co najmniej dzień wcześniej.

  W wyjątkowych przypadkach nieobecności jednego lub kilku nauczycieli uczniowie mogą być zwolnieni z zajęć bez wcześniejszej informacji o zmianie planu lekcji.

 

 

 

 

& 6

 

 

Dyrektor szkoły przydziela do każdego oddziału wychowawcę.

 

1. W klasach I-III w miarę możliwości organizacyjnych szkoły /łączenie klas/ nauczyciel pełni funkcję wychowawcy przez trzy lata.

2. Ta sama zasada dotyczy wychowawstwa w klasach IV - VI.

3. Wychowawca powołuje radę klasową rodziców mających wpływ na życie szkoły.

 

 

 

 

Organy szkoły

 

& 7

 

1. Organami szkoły są:

a/ Dyrektor Szkoły

b/ Rada Pedagogiczna

c/  Rada Rodziców zwana dalej Komitetem Rodzicielskim

d/ Samorząd Uczniowski.

2. Szkołą kieruje Dyrektor powołany drogą konkursu zgodnie z art. 36 Ustawy i zakres kompetencji dyrektora szkoły określa art. 39 Ustawy   oraz regulamin Rady Pedagogicznej.

3. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. W posiedzeniach mogą brać udział

     z głosem doradczym zaproszeni goście.

   Szczegółowe zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określają art. 40, 41, 42, 43 Ustawy oraz regulamin Rady Pedagogicznej.

4. Rodzice mają prawo do wyłonienia swej reprezentacji - Komitetu Rodzicielskiego

  i przyjmują wraz z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim obowiązki

  i kompetencje rady szkoły zgodnie z art. 52 Ustawy.

5. Komitet Rodzicielski pełni funkcję w oparciu o regulamin zgodny ze statutem szkoły.

6. Uczniowie mają prawo do wyboru Samorządu Uczniowskiego zgodnie z art. 55 Ustawy wraz z uprawnieniami wynikającymi z tej regulacji ustawowej. Inne obowiązki

      i uprawnienia uczniów regulują regulaminy:

a/ szkoły

    b/ Samorządu Uczniowskiego.

7. W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły przyjmuje się następujące formy:

a/ uczestnictwo w zebraniach poszczególnych organów /dyrektor na zebraniach Rady Szkoły, plenarnym zebraniu samorządu, przedstawiciele Rady Szkoły i Samorządu Uczniowskiego w wybranych posiedzeniach Rad Pedagogicznych /

b/ koordynacja zadań i zamierzeń w opracowanych przez poszczególne organy planach pracy.

8. W celu zapewnienia zgodnej współpracy pomiędzy organami szkoły i w ich wewnętrznych strukturach, wszystkie sprawy sporne powinny być rozstrzygane drogą mediacji na terenie własnej szkoły:

a/ w przypadku konfliktu rodziców / Komitetu Rodzicielskiego / z innymi organami szkoły, wynikającego z nie respektowania uprawnień oraz nie udzielania wyczerpującej odpowiedzi na złożone zażalenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się do dyrektora szkoły o powołanie Komisji Mediacyjnej w celu rozstrzygnięcia sporu

    lub w szczególnych przypadkach do organu prowadzącego szkołę

b/ rozstrzyganiem sporów między członkami Rady Pedagogicznej zajmować się będzie wybrany /na posiedzeniu Rady Pedagogicznej/ członek rady zwany mediatorem

    lub powołana tą samą drogą Komisja Mediacyjna

c/ rozstrzyganie spraw spornych dotyczących uczniów / wynikających ze stosunku do nauki, nauczyciela, kolegów/ będzie zgodne z regulaminem szkoły, w którym opracowane są poszczególne aspekty sporne.

 

 

& 8

 

 

Współdziałanie nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania i kształcenia dzieci.

 

1. Przedstawienie rodzicom zamierzeń i zadań dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie.

2. Rzetelna informacja o postępach dziecka w nauce i zachowaniu: wywiadówki, zebrania,     rozmowy indywidualne, wizyty domowe, korespondencja.

3. Przedstawianie rodzicom i omawianie przepisów związanych z ocenianiem, klasy-fikowaniem i promowaniem.

4. Udzielanie właściwych wskazówek dotyczących usuwania i uzupełniania braków w nauce.

5. Udzielanie porad w zakresie dalszego kształcenia, wyboru właściwego zawodu, kierowanie do poradni wychowawczo - zawodowej.

6. Wspólne rozwiązywanie kłopotów wychowawczych.  

7. Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami:

a/ zebrania klasowe w listopadzie i kwietniu

b/ ogólne zebrania rodziców i spotkania klasowe na zakończenie pierwszego

semestru

c/ dyrektor przyjmuje rodziców codziennie w godzinach pracy szkoły.

 

 

 

Organizacja szkoły

 

 

 

& 9

 

 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły od dnia 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 

& 10

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły dla dzieci i młodzieży jest oddział.

2. W szkole podstawowej mogą być tworzone oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego.

3. W oddziałach  liczących  powyżej  24  uczniów  obowiązkowy  jest  podział  na  grupy   na             

    zajęciach z języka obcego lub informatyki.

4. Na zajęciach z wychowania fizycznego obowiązkowy jest podział na grupy w oddziałach

    liczących powyżej 24 uczniów.

 

 

 

& 11

 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

& 12

 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie

  od  30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w kl. I-III ustala nauczyciel prowadzący  

    te  zajęcia , zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

& 13

 

 

1. Dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży, którzy muszą dłużej przebywać w szkole

   ze względu na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szkoły, szkoła organizuje świetlicę,

   w miarę przyznanych środków.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza

   w świetlicy liczy w zasadzie 26 uczniów.

3. Szkoła nie posiada biblioteki. Dzieci korzystają z biblioteki przy Wiejskim Domu Kultury w Płociczu.

 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

 

 

&  14

 

 

1. W szkole zatrudnia się nauczycieli. Można także zatrudnić logopedę, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, inżynieryjno - technicznych, administracyjnych

    i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, określają odrębne przepisy.

 

 

 

&  15

 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów /wychowanków/.

 

 

& 16

 

 

 

1. Do zadań .nauczycieli należy;

a/ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów

b/ troska o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego

c/ dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze

d/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań

e/ bezstronne i obiektywne ocena uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie

   wszystkich uczniów

f/ opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów

   wyników nauczania

g/ udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparcie oraz

   poznanie uczniów

h/ doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

 

 

 

 

& 17

 

 

 

1. Uprawnienia nauczyciela:

a/ ma prawo formułowania autorskich programów nauczania i wychowania, jednakże wymagają one akceptacji organu prowadzącego szkołę oraz zatwierdzenie przez MEN

b/ decyduje o sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu

c/ jeśli prowadzi koła zainteresowań lub zespół, decyduje o treści programu koła lub zespołu

d/ decyduje o ocenie bieżącej, semestralnej i rocznej postępów swoich uczniów

e/ ma prawo współdecydować o ocenie z zachowania swoich wychowanków

f/ ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych

 

 

 

 

& 18

 

 

 

1. Odpowiedzialność nauczyciela przed dyrektorem szkoły i organem prowadzącym

    szkołę za:

a/ poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich działał

b/ stan warsztatu pracy / sprzętów, urządzeń oraz środków dydaktycznych mu powierzonych /.

 

 

 

& 19

 

 

 

1. Odpowiedzialność nauczyciela przed władzami szkoły, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a/ tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych

b/ nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniow­skiego lub na wypadek pożaru

c/ zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonych mu przez kierownictwo szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

 

& 20

 

 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w   szczególności:

a/ tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie

b/ podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej

c/ inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

 

2. Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1;

l/   otacza indywidualną opieką każdego wychowanka

2/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski

3/ współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając z nimi ich działanie wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka / dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z różnymi trudnościami i niepowodzeniami/

4/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a/   poznania i ustalania potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci

b/ współdziałanie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach

c/   włączenia ich w sprawy klasy i szkoły

5/ współpracuje z poradnią wychowawczo - zawodową i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.

 

3. Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony właściwych  placówek i instytucji oświatowych i naukowych poprzez konsultacje, porady, konferencje.

 

 

& 21

 

 

 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół,, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania oraz tych programów.

2. W szkole można utworzyć: zespół wychowawczy, zespoły przedmiotowe lub problemowo - zadaniowe.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, wyłoniony spośród członków zespołu.

4. Do zadań zespołów, o których mowa w ust. 2 może należeć w szczególności:

a/ udział w opracowaniu propozycji szczegółowych zasad wewnątrz szkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami

b/ udział w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

     i profilaktycznych szkoły

c/ organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 

 

 

Uczniowie szkoły

 

 

& 22

 

 

1. Do szkoły przyjmowane są dzieci 7 - letnie. W szczególnych przypadkach, po pozytywnym   zaopiniowaniu przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, do szkoły może być przyjęte dziecko 6 – letnie.

2. Do szkoły przyjmuje się na prośbę rodziców / opiekunów prawnych / dzieci zamieszkałe

    poza obwodem szkoły , jeżeli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.

3. Do klasy programowo wyższej promuje się ucznia na podstawie:

    a/ świadectwa ukończenia klasy niższej w szkole publicznej lub niepublicznej

        o uprawnieniach szkoły publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę ,

        z której uczeń odszedł.

     b/ pozytywnych wyników klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach określonych

        w przepisach dotyczących oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów

        / Rozp. MENiS z dnia 7.09.2004r./

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się ze wszystkich przedmiotów ujętych w planie

    nauczania klas niżej od tej , do której uczeń przychodzi z wyjątkiem wychowania

    fizycznego , techniki , plastyki , muzyki i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów -

    rodzice / prawni opiekunowie / ucznia.

6. Jeżeli w klasie , do której przychodzi uczeń naucza się innego języka obcego niż ten ,

    którego uczeń uczył się w poprzedniej szkole , to uczeń musi uczyć się języka

    obowiązującego w danym oddziale , wyrównując we własnym zakresie braki programowe

    do końca roku szkolnego.

 

 

 

& 23

 

 

1. Prawa i obowiązki ucznia, rodzaj nagród i kar, tryb odwoływania.

Uczeń ma prawo do:

a/ właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

c/ korzystanie z pomocy materialnej udzielanej przez opiekę społeczną Urzędu Gminy

d/ życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym

e/ swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób

f/ rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów

g/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

h/ pomocy w przypadku trudności w nauce

i/ korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w poradni zawodowo – wychowawczej

j/ korzystanie z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych

k/ wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania niżej zawartych postanowień:

a/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

b/ przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

c/ odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój

d/ dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.

    e/ podkreślanie uroczystym strojem świąt państwowych i szkolnych

    f/ nie korzystać w czasie zajęć telefonów komórkowych

    g/ noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju – mundurka, którego wzór określa Dyrektor  

      szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 2 lit. e, h

    h/ sytuacje w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez 

      niego mundurka ze względu na szczegółową organizację zajęć dydaktyczno-

      wychowawczych: Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Dziadka, rozpoczęcie i zakończenie   

      roku szkolnego, wycieczki szkolne, rajdy rowerowe.

    i/ przestrzegania zasad właściwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników

    szkoły oraz pozostałych uczniów – poszanowanie ich godności i poczucia bezpieczeństwa

    j/ naprawienia szkody lub wpłacenia równowartości naprawy na konto szkoły za sprzęt 

    szkolny, który zniszczył świadomie.

 

 

& 24

 

Nagrody i kary wobec uczniów oraz tryb odwoływania się od kary:

 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

a/ rzetelną naukę i pracę społeczną

b/ wzorowa postawę

c/ wybitne osiągnięcia, dzielność i odwagę.

                                                               

2. Szczególnie wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody i wyróżnienia:

a/ pochwałę wychowawcy klasy

b/ pochwałę dyrektora szkoły

c/ dyplom

d/ nagrodę rzeczową

e/ list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców

f/ list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców

 

3. Społeczność szkolna karze za nieprzestrzeganie regulaminu szkoły:

a/ upomnieniem wychowawcy klasy

b/ upomnieniem wychowawcy klasy na apelu

c/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły

d/ upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec społeczności uczniowskiej z pisemnym powiadomieniem rodziców.

e/ w przypadku nie poskutkowania wszystkich powyższych upomnień dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

4. Nagrody rzeczowe, listy pochwalne oraz pisemne upomnienia i nagany powinny być uzgadniane z Radą Pedagogiczną. Zawieszenie kary może nastąpić na okres do pół roku w przypadku poręczenia wychowawcy klasy lub dyrektora szkoły

 

5. Uczeń ma prawo odwoływania się od kary poprzez zgłoszenie w ciągu 3 dni swego protestu co do jej zasadności do wychowawcy klasy i opiekuna samorządu uczniowskiego

 

6. Ponowne rozpatrzenie zasadności kary musi nastąpić w ciągu tygodnia od momentu wniesienia odwołania przez organ bezpośrednio wyższy od tego, który ją udzielił.

 

 

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 

& 25

 

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Szkoła może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

 

 & 26

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają

    odrębne  przepisy.

 

 

 

 

                                                                   

 

Copyright © PARTNET 2008 All Rights Reserved