"Równać szanse, czyli szkoła bez porażek"
Redaktor: admin   
08.01.2009.
Sprawozdanie z realizacji rzadowego programu wyrównywania szans edukacyjnych

Szkoła Podstawowa w Płociczu

  Sprawozdanie z realizacji rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych” pt. Równać szanse, czyli szkoła bez porażek”    

                Od 20. października 2008 r. nasza szkoła rozpoczęła realizację rządowego  projektu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży „Równać szanse, czyli szkoła bez porażek”. W ramach tego projektu uczniowie brali udział w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczycieli, którzy tworzyli warsztaty dla wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły. Na podstawie danych od nauczycieli w zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie wraz z oddziałem przedszkolnym (razem 63 uczniów).

Na realizację projektu otrzymaliśmy pieniądze, za które mogliśmy zakupić niezbędne do przeprowadzenia zajęć pomoce dydaktyczne.

            Podstawowym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych, środowiskowych i kulturowych naszych uczniów. Uczniowie z problemami edukacyjnymi mieli okazję korzystać z różnego rodzaju zajęć wyrównawczych, mających na celu uzupełnienie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Zajęcia te miały zmobilizować uczniów do dalszej samodzielnej pracy, pomóc im przezwyciężać trudności, zmotywować ich do nauki i dać możliwość osiągania sukcesów.

             Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się przede wszystkim warsztaty artystyczno-kulinarne, które były ukierunkowane na rozwój uzdolnień i indywidualnych predyspozycji uczniów. Młodzi artyści pogłębiali swoją wiedzę na temat stosowania różnych technik plastycznych, rozwijali  swój warsztat twórczy. Projektowali i wykonywali dekoracje świąteczne, ozdoby oraz kartki bożonarodzeniowe. Prace plastyczne zostały wyeksponowane na gazetce „Galeria Młodego Talentu” zdobiąc główny korytarz naszej szkoły.

W ramach spotkań kulinarnych uczniowie przygotowywali proste potrawy. Realizując te zajęcia dzieci usprawniały się manualnie poprzez: krojenie, obieranie, mieszanie, smarowanie. Nabyły doświadczeń i doskonaliły czynności związane z samoobsługą

 np. posługiwanie się sztućcami. Głównym celem przedsięwzięcia było rozbudzenie zainteresowań artystycznych, pobudzenie indywidualnej wyobraźni oraz kształtowanie nawyków zdrowego odżywiania się, estetykę stołu i kulturę spożywania posiłków.

              W ramach warsztatów teatralno-dziennikarskich kształtowano nawyk pięknego i wyraźnego mówienia, wyrabiano umiejętności pracy w grupie, rozwijając zainteresowania teatralne oraz wyobraźnię i fantazję u dzieci. Przeprowadzono mnóstwo ćwiczeń mimicznych, artykulacyjnych i  dykcyjnych. Wspólnie projektowano stroje i dekoracje, które wykonano w większości samodzielnie lub przy udziale rodziców.  W ramach zajęć dziennikarskich uczniowie stworzyli pierwsze wydanie gazetki szkolnej „Spoko-spoko”, w której umieścili najciekawsze i najważniejsze wydarzenia z życia szkoły oraz szereg ciekawostek

i  krzyżówek.  Zajęcia pozwoliły rozwinąć umiejętności redakcyjne, wdrażać do dbałości o estetykę języka ojczystego mówionego i pisanego.

            Zorganizowanie zajęć wyrównawczych miało na celu wyrównywanie braków w umiejętnościach i wiadomościach wynikających z indywidualnych deficytów rozwojowych, zaniedbań środowiskowych. Ponadto zajęcia te miały za zadanie zmobilizować uczniów do dalszej pracy, do przezwyciężania trudności i wdrażania do samodzielnego działania. Udział w zajęciach dał uczniom możliwość osiągania sukcesów. Przydatne w prowadzeniu zajęć były zakupione pomoce dydaktyczne takie jak: Interaktywne centrum nauki dla kl. I-III, makiety, plansze tematyczne, gry, puzzle itp.

             Na warsztatach przyrodniczo-turystycznych systematyzowano i pogłębiano wiedzę przyrodniczą oraz ekologiczną uczniów.

Kształtowano właściwy stosunek do przyrody oraz wdrażano do przestrzegania zasad ochrony środowiska. Uczniowie brali udział w zajęciach z zakresu ekologii pod hasłem „Trudne słowo-recykling”. Głównym celem warsztatów było kształtowanie postawy człowieka odpowiedzialnego za swoje otoczenie, świadomego faktu, że każde jego działanie ma wielokierunkowy wpływ na środowisko. Zakupiony w ramach projektu Układ Słoneczny Planet, pomógł uczniom przybliżyć i wyobrazić sobie wszechświat. Uwieńczeniem zdobytej wiedzy z zakresu planet był wyjazd do Bydgoszczy do Multikina na projekcję filmu techniką 3D- cyfrową pt. „Wyprawa na Księżyc”, którego głównym wątkiem była wyprawa i lądowanie ludzi na Księżycu. Ponadto uczestnicy warsztatów turystycznych poznali historię swojego regionu, okolicy, jak również przez gry i zabawy, krainy geograficzne Polski. Jedną z metod pracy z dziećmi była praca z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzieci bardzo chętnie spędzali czas przy grach komputerowych: „Moja droga do szkoły”, „Atlas Polski”.

Bardzo atrakcyjną i lubianą formą spędzania czasu wolnego były wycieczki zarówno autokarowe, jak i piesze. Nauczyły one dzieci orientacji w bliższym i dalszym otoczeniu, co wpłynęło korzystnie na rozwój umiejętności radzenia sobie w życiu i ma duże znaczenie dla samodzielnego poruszania się.

               Kółko językowe przeznaczone było dla uczniów o różnym stopniu zaawansowania w nauce, gdzie utrwalano wiadomości nabyte i nabywano nowe. Na zajęciach pokazano dzieciom możliwości, jakie daje im praktyczna znajomość j. obcego.

Podczas zajęć uczniowie poznali nazwy produktów spożywczych, nazwy warzyw i owoców, słownictwo najczęściej występujące w przepisach kulinarnych oraz potrawy typowe dla danego kraju. Na zajęciach zastały wykorzystane min. pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Uczniowie poszerzyli zasób słownictwa, co pozytywnie wpłynie na umiejętność komunikowania się w języku obcym.

               Zajęcia sportowo-rekreacyjne koncentrowały swoją uwagę na rozwijaniu takich cech jak: zdyscyplinowanie, porządek, aktywność, rozwijanie poczucia własnej wartości. Uczniowie chętnie brali udział we wszelkich formach aktywności fizycznej. Zorganizowano wyjazd na halę sportową do Kamienia Kr., gdzie do dyspozycji uczniów były wszystkie sprzęty do ćwiczeń i gimnastyki min. siłownia. W ramach tych zajęć uczniowie wyjechali na basen do Chojnic oraz do Bydgoszczy do Family Parku. Zakupione artykuły sportowe,  pozwoliły na przeprowadzenie zajęć w dużo ciekawszy sposób.

  

CHARAKTERYSTYKA  DZIAŁAŃ

 

Szkoła organizowała wycieczki o charakterze programowym: Bydgoszcz Family Park, Teatr Polski, Szymbark- Dom Sybiraka, „dom do góry nogami”, Wzniesienia Wieżyca, Chmielno- Muzeum Ceramiki, Gniezno- Katedra Gnieźnieńska, fabryka bombek, Chojnice- Park Wodny. Zaplanowane wycieczki miały na celu uatrakcyjnianie procesu dydaktyczno-wychowawczego, rozbudzenie zainteresowań oraz poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów. Różnorodność wycieczek miała pokazać dzieciom ciekawe miejsca, sposób spędzania wolnego czasu oraz nauczyć odpowiednich typów zachowań w zależności od sytuacji.

W trakcie wszystkich zajęć stosowano wiele metod pracy: obserwacja, pokaz, doświadczenie, metoda ćwiczeń, rozmowa, opowiadanie, zagadki, wycieczki autokarowe, które cieszyły się największym zainteresowaniem.

          

 

 szkoa_bez_poraek.jpg