Statut szko造
Redaktor: admin   
18.01.2009.

 

 

 

 

 

STATUT SZE列IOLETNIEJ

 PUBLICZNEJ SZKOΧ PODSTAWOWEJ

W PΜCICZU

 

 

 

 

 

 

Nazwa szko造

 

& l

 

1. Szko豉 Podstawowa w P這ciczu.

 

 

& 2

 

1. Ustalona nazwa jest u篡wana przez szko喚 w pe軟ym brzmieniu. Na piecz璚iach i stemplach mo瞠 by u篡wany czytelny skrót nazwy.

 

 

Inne informacje o szkole

 

& 3

 

1. Organem prowadz帷ym szko喚 jest Rada Miejska w Kamieniu Kraje雟kim.

2. Cykl kszta販enia w szkole trwa 6 lat.

 

 

Cele i zadania szko造

 

& 4

 

Szko豉 realizuje cele i zadania okre郵one w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie w szczególno軼i:

    1. Umo磧iwia zdobycie wiedzy i umiej皻no軼i niezb璠nych do uzyskania 鈍iadectwa                 uko鎍zenia szko造 podstawowej.

2. Umo磧iwia absolwentom dokonania 鈍iadomego wyboru dalszego kierunku kszta販enia.

3. Kszta速uje 鈔odowisko wychowawcze sprzyjaj帷e realizowaniu celów i zasad okre郵onych w ustawie stosownie do warunków szko造 i wieku uczniów.

4. Zapewnia uczniom pe軟y rozwój umys這wy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i mo磧iwo軼iami psychicznymi w warunkach poszanowania ich godno軼i osobistej oraz wolno軼i 鈍iatopogl康owej i wyznaniowej. W realizacji tego zadania szko豉 respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa, a tak瞠 zobowi您ania wynikaj帷e z Powszechnej Deklaracji Praw Cz這wieka ONZ, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz Konwencji o Prawach Dziecka przyj皻ej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12.1.L1.989r.

5. Uznaj帷 prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci szko豉 organizuje nauk religii zgodnie z ich 篡czeniem w my郵 art. 12, 13 Ustawy oraz Instrukcji MEN z dnia 24.08.1990r.

6. Udziela uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej poprzez umo磧iwienie korzystania z porad i form pracy poradni wychowawczo - zawodowych, psychologiczno - pedagogicznych oraz innych poradni specjalistycznych zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Umo磧iwia pobieranie nauki uczniom niepe軟osprawnym oraz niedostosowanym spo貫cznie zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi oraz ich predyspozycjami.

8. Upowszechnia wiedz ekologiczn w鈔ód dzieci i m這dzie篡 oraz kszta速uje w豉軼iwe postawy wobec problemów ochrony 鈔odowiska.

9. Umo磧iwia rozwijanie zainteresowa uczniów poprzez optymalizacj bazy lokalowej oraz udost瘼nienie zbiorów biblioteki szkolnej.

10. W szczególnych wypadkach, szko豉 mo瞠 umo磧iwi uczniowi korzystanie z indywidualnego toku nauczania zgodnie z zarz康zeniem MENiS z dnia 19.12.2001r.      art. l poz. 6 Ustawy.

 

 

 

Zakres i sposoby realizacji zada opieku鎍zych szko造

 

 

& 5

 

 

Szko豉 realizuje zadania opieku鎍ze, odpowiednie do wieku uczniów i ich potrzeb 鈔odowiskowych z uwzgl璠nieniem   obowi您uj帷ych w szko豉ch   ogólnych przepisów bezpiecze雟twa i higieny, a w szczególno軼i:

 

1.  Sprawowanie opieki nad uczniem przebywaj帷ym w szkole podczas zaj耩

     obowi您kowych, nadobowi您kowych i pozalekcyjnych poprzez:

 

a/ systematyczn kontrol miejsc, gdzie prowadzi si zaj璚ia, usuwanie zagro瞠

b/ kontrol obecno軼i uczniów w szkole

c/ wdra瘸nie uczniów do przestrzegania regulaminów pracowni istniej帷ych w szkole

d/ dobr organizacj zaj耩 wychowania fizycznego, czuwanie nad bezpiecze雟twem w trakcie pos逝giwania si sprz皻em sportowym

e/ aktywne pe軟ienie dy簑rów w czasie przerw mi璠zy lekcyjnych zgodnie z wytycznymi z dnia 30.10.1981r.

f/ zapobieganie niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.

 

2. Zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zaj耩 poza terenem szko造 w trakcie wycieczek organizowanych przez szko喚 dotycz:

 

a/ przepisów prowadzenia grup wycieczkowych /wycieczki lokalne, imprezy turystyczne, jeden opiekun na 15 uczniów/

b/ uzyskanie zgody rodziców ucznia

c/ 軼is貫go przestrzegania przepisów dotycz帷ych k徙ieli w my郵 zarz康zenia MEN

d/ miejscem zbiórki wspólnego odjazdu i przyjazdu uczniów z wycieczki jest budynek lub teren szko造.

 

3. Aktywne pe軟ienie dy簑rów w czasie przerw mi璠zy lekcyjnych polega na bezwzgl璠nym zdyscyplinowaniu nauczyciela dy簑ruj帷ego i pe軟ej odpowiedzialno軼i za zdrowie i 篡cie dziecka / wg ustalonego harmonogramu /.

 

4. Szko豉 ponosi odpowiedzialno嗆 za bezpiecze雟two uczniów z chwil rozpocz璚ia zaj耩 edukacyjnych do momentu ich zako鎍zenia.                                                                         

   W przypadku d逝窺zej nieobecno軼i nauczyciela zostaje czasowo zmieniony plan zaj耩 , o którym  uczniowie zostaj poinformowani co najmniej dzie wcze郾iej.

  W wyj徠kowych przypadkach nieobecno軼i jednego lub kilku nauczycieli uczniowie mog by zwolnieni z zaj耩 bez wcze郾iejszej informacji o zmianie planu lekcji.

 

 

 

 

& 6

 

 

Dyrektor szko造 przydziela do ka盥ego oddzia逝 wychowawc.

 

1. W klasach I-III w miar mo磧iwo軼i organizacyjnych szko造 /陰czenie klas/ nauczyciel pe軟i funkcj wychowawcy przez trzy lata.

2. Ta sama zasada dotyczy wychowawstwa w klasach IV - VI.

3. Wychowawca powo逝je rad klasow rodziców maj帷ych wp造w na 篡cie szko造.

 

 

 

 

Organy szko造

 

& 7

 

1. Organami szko造 s:

a/ Dyrektor Szko造

b/ Rada Pedagogiczna

c/  Rada Rodziców zwana dalej Komitetem Rodzicielskim

d/ Samorz康 Uczniowski.

2. Szko陰 kieruje Dyrektor powo豉ny drog konkursu zgodnie z art. 36 Ustawy i zakres kompetencji dyrektora szko造 okre郵a art. 39 Ustawy   oraz regulamin Rady Pedagogicznej.

3. Rad Pedagogiczn tworz i bior udzia w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez wzgl璠u na wymiar czasu pracy. W posiedzeniach mog bra udzia

     z g這sem doradczym zaproszeni go軼ie.

   Szczegó這we zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej okre郵aj art. 40, 41, 42, 43 Ustawy oraz regulamin Rady Pedagogicznej.

4. Rodzice maj prawo do wy這nienia swej reprezentacji - Komitetu Rodzicielskiego

  i przyjmuj wraz z Rad Pedagogiczn i Samorz康em Uczniowskim obowi您ki

  i kompetencje rady szko造 zgodnie z art. 52 Ustawy.

5. Komitet Rodzicielski pe軟i funkcj w oparciu o regulamin zgodny ze statutem szko造.

6. Uczniowie maj prawo do wyboru Samorz康u Uczniowskiego zgodnie z art. 55 Ustawy wraz z uprawnieniami wynikaj帷ymi z tej regulacji ustawowej. Inne obowi您ki

      i uprawnienia uczniów reguluj regulaminy:

a/ szko造

    b/ Samorz康u Uczniowskiego.

7. W celu zapewnienia bie膨cej wymiany informacji pomi璠zy organami szko造 przyjmuje si nast瘼uj帷e formy:

a/ uczestnictwo w zebraniach poszczególnych organów /dyrektor na zebraniach Rady Szko造, plenarnym zebraniu samorz康u, przedstawiciele Rady Szko造 i Samorz康u Uczniowskiego w wybranych posiedzeniach Rad Pedagogicznych /

b/ koordynacja zada i zamierze w opracowanych przez poszczególne organy planach pracy.

8. W celu zapewnienia zgodnej wspó逍racy pomi璠zy organami szko造 i w ich wewn皻rznych strukturach, wszystkie sprawy sporne powinny by rozstrzygane drog mediacji na terenie w豉snej szko造:

a/ w przypadku konfliktu rodziców / Komitetu Rodzicielskiego / z innymi organami szko造, wynikaj帷ego z nie respektowania uprawnie oraz nie udzielania wyczerpuj帷ej odpowiedzi na z這穎ne za瘸lenia - Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia si do dyrektora szko造 o powo豉nie Komisji Mediacyjnej w celu rozstrzygni璚ia sporu

    lub w szczególnych przypadkach do organu prowadz帷ego szko喚

b/ rozstrzyganiem sporów mi璠zy cz這nkami Rady Pedagogicznej zajmowa si b璠zie wybrany /na posiedzeniu Rady Pedagogicznej/ cz這nek rady zwany mediatorem

    lub powo豉na t sam drog Komisja Mediacyjna

c/ rozstrzyganie spraw spornych dotycz帷ych uczniów / wynikaj帷ych ze stosunku do nauki, nauczyciela, kolegów/ b璠zie zgodne z regulaminem szko造, w którym opracowane s poszczególne aspekty sporne.

 

 

& 8

 

 

Wspó責zia豉nie nauczycieli i rodziców w zakresie wychowania i kszta販enia dzieci.

 

1. Przedstawienie rodzicom zamierze i zada dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie.

2. Rzetelna informacja o post瘼ach dziecka w nauce i zachowaniu: wywiadówki, zebrania,     rozmowy indywidualne, wizyty domowe, korespondencja.

3. Przedstawianie rodzicom i omawianie przepisów zwi您anych z ocenianiem, klasy-fikowaniem i promowaniem.

4. Udzielanie w豉軼iwych wskazówek dotycz帷ych usuwania i uzupe軟iania braków w nauce.

5. Udzielanie porad w zakresie dalszego kszta販enia, wyboru w豉軼iwego zawodu, kierowanie do poradni wychowawczo - zawodowej.

6. Wspólne rozwi您ywanie k這potów wychowawczych.  

7. Cz瘰totliwo嗆 organizowania sta造ch spotka z rodzicami:

a/ zebrania klasowe w listopadzie i kwietniu

b/ ogólne zebrania rodziców i spotkania klasowe na zako鎍zenie pierwszego

semestru

c/ dyrektor przyjmuje rodziców codziennie w godzinach pracy szko造.

 

 

 

Organizacja szko造

 

 

 

& 9

 

 

1. Szczegó這w organizacj nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym okre郵a arkusz organizacji szko造 opracowany przez dyrektora szko造 od dnia 30 kwietnia ka盥ego roku i zatwierdzony przez organ prowadz帷y szko喚 do dnia 30 maja danego roku.

2. W arkuszu organizacji szko造 zamieszcza si w szczególno軼i: liczb pracowników szko造 陰cznie z liczb stanowisk kierowniczych, ogóln liczb zaj耩 edukacyjnych, finansowanych ze 鈔odków przydzielonych przez organ prowadz帷y szko喚.

 

 

& 10

 

 

1. Podstawow jednostk organizacyjn szko造 dla dzieci i m這dzie篡 jest oddzia.

2. W szkole podstawowej mog by tworzone oddzia造 przedszkolne, realizuj帷e program wychowania przedszkolnego.

3. W oddzia豉ch  licz帷ych  powy瞠j  24  uczniów  obowi您kowy  jest  podzia  na  grupy   na             

    zaj璚iach z j瞛yka obcego lub informatyki.

4. Na zaj璚iach z wychowania fizycznego obowi您kowy jest podzia na grupy w oddzia豉ch

    licz帷ych powy瞠j 24 uczniów.

 

 

 

& 11

 

 

Organizacj sta造ch, obowi您kowych i nadobowi您kowych zaj耩 edukacyjnych okre郵a tygodniowy rozk豉d zaj耩 ustalony przez dyrektora szko造 na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzgl璠nieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

& 12

 

 

1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si prowadzenie zaj耩 edukacyjnych w czasie

  od  30 do 60 minut, zachowuj帷 ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

3. Czas trwania poszczególnych zaj耩 edukacyjnych w kl. I-III ustala nauczyciel prowadz帷y  

    te  zaj璚ia , zachowuj帷 ogólny tygodniowy czas zaj耩.

 

& 13

 

 

1. Dla uczniów szkó dla dzieci i m這dzie篡, którzy musz d逝瞠j przebywa w szkole

   ze wzgl璠u na czas pracy ich rodziców lub dojazd do szko造, szko豉 organizuje 鈍ietlic,

   w miar przyznanych 鈔odków.

2. W 鈍ietlicy prowadzone s zaj璚ia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza

   w 鈍ietlicy liczy w zasadzie 26 uczniów.

3. Szko豉 nie posiada biblioteki. Dzieci korzystaj z biblioteki przy Wiejskim Domu Kultury w P這ciczu.

 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy szko造

 

 

&  14

 

 

1. W szkole zatrudnia si nauczycieli. Mo積a tak瞠 zatrudni logoped, psychologa, pedagoga oraz pracowników ekonomicznych, in篡nieryjno - technicznych, administracyjnych

    i pracowników obs逝gi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. l, okre郵aj odr瑿ne przepisy.

 

 

 

&  15

 

 

1. Nauczyciel prowadzi prac dydaktyczn, wychowawcz i opieku鎍z oraz jest odpowiedzialny za jako嗆 tej pracy i bezpiecze雟two powierzonych jego opiece uczniów /wychowanków/.

 

 

& 16

 

 

 

1. Do zada .nauczycieli nale篡;

a/ odpowiedzialno嗆 za 篡cie, zdrowie i bezpiecze雟two uczniów

b/ troska o prawid這wy przebieg procesu dydaktycznego

c/ dba這嗆 o pomoce dydaktyczno - wychowawcze

d/ wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolno軼i oraz zainteresowa

e/ bezstronne i obiektywne ocena uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie

   wszystkich uczniów

f/ opracowywanie szczegó這wych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów

   wyników nauczania

g/ udzielanie pomocy w przezwyci篹aniu niepowodze szkolnych, w oparcie oraz

   poznanie uczniów

h/ doskonalenie umiej皻no軼i dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

 

 

 

 

 

& 17

 

 

 

1. Uprawnienia nauczyciela:

a/ ma prawo formu這wania autorskich programów nauczania i wychowania, jednak瞠 wymagaj one akceptacji organu prowadz帷ego szko喚 oraz zatwierdzenie przez MEN

b/ decyduje o sprawie doboru metod, form organizacyjnych, podr璚zników i 鈔odków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu

c/ je郵i prowadzi ko豉 zainteresowa lub zespó, decyduje o tre軼i programu ko豉 lub zespo逝

d/ decyduje o ocenie bie膨cej, semestralnej i rocznej post瘼ów swoich uczniów

e/ ma prawo wspó責ecydowa o ocenie z zachowania swoich wychowanków

f/ ma prawo wnioskowa w sprawie nagród i wyró積ie oraz kar regulaminowych

 

 

 

 

& 18

 

 

 

1. Odpowiedzialno嗆 nauczyciela przed dyrektorem szko造 i organem prowadz帷ym

    szko喚 za:

a/ poziom wyników nauczania i wychowania powierzonych mu uczniów stosownie do realizowanego programu i warunków, w jakich dzia豉

b/ stan warsztatu pracy / sprz皻ów, urz康ze oraz 鈔odków dydaktycznych mu powierzonych /.

 

 

 

& 19

 

 

 

1. Odpowiedzialno嗆 nauczyciela przed w豉dzami szko造, ewentualnie cywilnie lub karnie za:

a/ tragiczne skutki wynik貫 z braku swego nadzoru nad bezpiecze雟twem uczniów na zaj璚iach szkolnych, pozaszkolnych

b/ nieprzestrzeganie procedury post瘼owania po zaistnieniu wypadku uczniow­skiego lub na wypadek po瘸ru

c/ zniszczenie lub strat elementów maj徠ku i wyposa瞠nia szko造 przydzielonych mu przez kierownictwo szko造, a wynikaj帷e z nieporz康ku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

 

 

 

& 20

 

 

 

1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w   szczególno軼i:

a/ tworzenie warunków wspomagaj帷ych rozwój ucznia, proces jego uczenia si oraz przygotowania do 篡cia w rodzinie i spo貫cze雟twie

b/ podejmowanie dzia豉 umo磧iwiaj帷ych rozwi您ywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomi璠zy uczniami a innymi cz這nkami spo貫czno軼i szkolnej

c/ inspirowanie i wspomaganie dzia豉 zespo這wych uczniów.

 

2. Wychowawca w celu realizacji zada, o których mowa w ust. 1;

l/   otacza indywidualn opiek ka盥ego wychowanka

2/ planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami ró積e formy 篡cia zespo這wego, rozwijaj帷e jednostki i integruj帷e zespó uczniowski

3/ wspó責zia豉 z nauczycielami ucz帷ymi w jego klasie, uzgadniaj帷 z nimi ich dzia豉nie wychowawcze wobec ogó逝 uczniów, a tak瞠 wobec tych, którym potrzebna jest indywidualna opieka / dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych jak i z ró積ymi trudno軼iami i niepowodzeniami/

4/ utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:

a/   poznania i ustalania potrzeb opieku鎍zo - wychowawczych ich dzieci

b/ wspó責zia豉nie z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich dzia豉niach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich dzia豉niach

c/   w陰czenia ich w sprawy klasy i szko造

5/ wspó逍racuje z poradni wychowawczo - zawodow i innymi specjalistami 鈍iadcz帷ymi kwalifikowan pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudno軼i, tak瞠 zdrowotnych oraz zainteresowa i szczególnych uzdolnie uczniów.

 

3. Wychowawca ma prawo korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony w豉軼iwych  placówek i instytucji o鈍iatowych i naukowych poprzez konsultacje, porady, konferencje.

 

 

& 21

 

 

 

1. Nauczyciele prowadz帷y zaj璚ia w danym oddziale tworz zespó,, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i trybu dopuszczania do u篡tku szkolnego programów nauczania oraz tych programów.

2. W szkole mo積a utworzy: zespó wychowawczy, zespo造 przedmiotowe lub problemowo - zadaniowe.

3. Prac zespo逝 kieruje przewodnicz帷y, wy這niony spo鈔ód cz這nków zespo逝.

4. Do zada zespoów, o których mowa w ust. 2 mo瞠 nale瞠 w szczególno軼i:

a/ udzia w opracowaniu propozycji szczegó這wych zasad wewn徠rz szkolnego systemu oceniania uczniów zgodnie z odr瑿nymi przepisami

b/ udzia w realizacji zada dydaktycznych, wychowawczych, opieku鎍zych

     i profilaktycznych szko造

c/ organizowanie doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego.

 

 

 

Uczniowie szko造

 

 

& 22

 

 

1. Do szko造 przyjmowane s dzieci 7 - letnie. W szczególnych przypadkach, po pozytywnym   zaopiniowaniu przez poradni psychologiczno - pedagogiczn, do szko造 mo瞠 by przyj皻e dziecko 6 – letnie.

2. Do szko造 przyjmuje si na pro軸 rodziców / opiekunów prawnych / dzieci zamieszka貫

    poza obwodem szko造 , je瞠li w odpowiedniej klasie s wolne miejsca.

3. Do klasy programowo wy窺zej promuje si ucznia na podstawie:

    a/ 鈍iadectwa uko鎍zenia klasy ni窺zej w szkole publicznej lub niepublicznej

        o uprawnieniach szko造 publicznej oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szko喚 ,

        z której ucze odszed.

     b/ pozytywnych wyników klasyfikacyjnych przeprowadzonych na zasadach okre郵onych

        w przepisach dotycz帷ych oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów

        / Rozp. MENiS z dnia 7.09.2004r./

4. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza si ze wszystkich przedmiotów uj皻ych w planie

    nauczania klas ni瞠j od tej , do której ucze przychodzi z wyj徠kiem wychowania

    fizycznego , techniki , plastyki , muzyki i dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.

5. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mog by obecni – w charakterze obserwatorów -

    rodzice / prawni opiekunowie / ucznia.

6. Je瞠li w klasie , do której przychodzi ucze naucza si innego j瞛yka obcego ni ten ,

    którego ucze uczy si w poprzedniej szkole , to ucze musi uczy si j瞛yka

    obowi您uj帷ego w danym oddziale , wyrównuj帷 we w豉snym zakresie braki programowe

    do ko鎍a roku szkolnego.

 

 

 

& 23

 

 

1. Prawa i obowi您ki ucznia, rodzaj nagród i kar, tryb odwo造wania.

Ucze ma prawo do:

a/ w豉軼iwie zorganizowanego procesu kszta販enia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys這wej

b/ opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniaj帷ych bezpiecze雟two, ochron przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b康 psychicznej oraz ochron i poszanowanie jego godno軼i

c/ korzystanie z pomocy materialnej udzielanej przez opiek spo貫czn Urz璠u Gminy

d/ 篡czliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym

e/ swobody wyra瘸nia my郵i i przekona, w szczególno軼i dotycz帷ych 篡cia szko造, a tak瞠 鈍iatopogl康owych i religijnych, je郵i nie narusza tym dobra innych osób

f/ rozwijanie zainteresowa, zdolno軼i i talentów

g/ sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli post瘼ów w nauce

h/ pomocy w przypadku trudno軼i w nauce

i/ korzystanie z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego w poradni zawodowo – wychowawczej

j/ korzystanie z pomieszcze szkolnych, sprz皻u, 鈔odków dydaktycznych, ksi璕ozbioru biblioteki podczas zaj耩 pozalekcyjnych

k/ wp造wanie na 篡cie szko造 przez dzia豉lno嗆 samorz康ow oraz zrzeszanie si w organizacjach dzia豉j帷ych w szkole.

 

2. Ucze ma obowi您ek przestrzegania ni瞠j zawartych postanowie:

a/ systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zaj璚iach lekcyjnych i w 篡ciu szko造

b/ przestrzegania zasad wspó鹵ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko造

c/ odpowiedzialno軼i za w豉sne 篡cie, zdrowie i higien oraz rozwój

d/ dba這軼i o wspólne dobro, 豉d i porz康ek w szkole.

    e/ podkre郵anie uroczystym strojem 鈍i徠 pa雟twowych i szkolnych

    f/ nie korzysta w czasie zaj耩 telefonów komórkowych

    g/ noszenia na terenie szko造 jednolitego stroju – mundurka, którego wzór okre郵a Dyrektor  

      szko造 w porozumieniu z Rad Rodziców, z zastrze瞠niem ust. 2 lit. e, h

    h/ sytuacje w których przebywanie ucznia na terenie szko造 nie wymaga noszenia przez 

      niego mundurka ze wzgl璠u na szczegó這w organizacj zaj耩 dydaktyczno-

      wychowawczych: Pierwszy Dzie Wiosny, Dzie Dziadka, rozpocz璚ie i zako鎍zenie   

      roku szkolnego, wycieczki szkolne, rajdy rowerowe.

    i/ przestrzegania zasad w豉軼iwego zachowania wobec nauczycieli, innych pracowników

    szko造 oraz pozosta造ch uczniów – poszanowanie ich godno軼i i poczucia bezpiecze雟twa

    j/ naprawienia szkody lub wp豉cenia równowarto軼i naprawy na konto szko造 za sprz皻 

    szkolny, który zniszczy 鈍iadomie.

 

 

& 24

 

Nagrody i kary wobec uczniów oraz tryb odwo造wania si od kary:

 

1. Spo貫czno嗆 szkolna nagradza ucznia za:

a/ rzeteln nauk i prac spo貫czn

b/ wzorowa postaw

c/ wybitne osi庵ni璚ia, dzielno嗆 i odwag.

                                                               

2. Szczególnie wyró積iaj帷y si uczniowie otrzymuj nagrody i wyró積ienia:

a/ pochwa喚 wychowawcy klasy

b/ pochwa喚 dyrektora szko造

c/ dyplom

d/ nagrod rzeczow

e/ list pochwalny wychowawcy klasy do rodziców

f/ list pochwalny dyrektora szko造 do rodziców

 

3. Spo貫czno嗆 szkolna karze za nieprzestrzeganie regulaminu szko造:

a/ upomnieniem wychowawcy klasy

b/ upomnieniem wychowawcy klasy na apelu

c/ upomnieniem lub nagan dyrektora szko造

d/ upomnieniem lub nagan dyrektora szko造 udzielon publicznie wobec spo貫czno軼i uczniowskiej z pisemnym powiadomieniem rodziców.

e/ w przypadku nie poskutkowania wszystkich powy窺zych upomnie dyrektor szko造 mo瞠 wyst徙i do kuratora o鈍iaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szko造.

4. Nagrody rzeczowe, listy pochwalne oraz pisemne upomnienia i nagany powinny by uzgadniane z Rad Pedagogiczn. Zawieszenie kary mo瞠 nast徙i na okres do pó roku w przypadku por璚zenia wychowawcy klasy lub dyrektora szko造

 

5. Ucze ma prawo odwo造wania si od kary poprzez zg這szenie w ci庵u 3 dni swego protestu co do jej zasadno軼i do wychowawcy klasy i opiekuna samorz康u uczniowskiego

 

6. Ponowne rozpatrzenie zasadno軼i kary musi nast徙i w ci庵u tygodnia od momentu wniesienia odwo豉nia przez organ bezpo鈔ednio wy窺zy od tego, który j udzieli.

 

 

 

 

 

Postanowienia ko鎍owe

 

 

& 25

 

 

1. Szko豉 u篡wa piecz璚i urz璠owej zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

2. Szko豉 mo瞠 posiada w豉sny sztandar, god這 oraz ceremonia szkolny.

 

 & 26

 

1. Szko豉 prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr瑿nymi przepisami.

2. Zasady prowadzenia przez szko喚 gospodarki finansowej i materia這wej okre郵aj

    odr瑿ne  przepisy.